ཚོགས་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ།

མདུན་ངོས། / ཚོགས་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ཟླ་༡༡ཚེས་༣སྟེ་བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་བར་ཁམས་སོག་ཤོད་དང་རོང་པོ་ཤོག་ཁ་ཕྱེད་བརྒྱད་གཉིས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སློབ།