ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས། (༡)

མདུན་ངོས། / ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས། (༡)

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གཙོས་ཆོས་ཞུ་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས། ༥༣༧༠ ལ་སྤྱོད་འཇུག་ལེའུ་ ༡༠ པ་དང་། སྒོམ་རིམ་བར་པ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་དང་པོ། རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་བཅས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས།