ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས།

མདུན་ངོས། / ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས།
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ནས་ ༥ བར།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།
གཟའ་སྤེན་པ།, ཟླ་བཅུ་བ 5, 2019