དཀའ་ཚེགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་མཁན་ཨང་དང་པོ་དེ་བྱམས་བརྩེ་ཡིན། 

མདུན་ངོས། / དཀའ་ཚེགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་མཁན་ཨང་དང་པོ་དེ་བྱམས་བརྩེ་ཡིན། 

གལ་སྲིད་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དེ་ང་ཚོ་དཀའ་ཚེགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་མཁན་ཨང་དང་པོ་དེ་ཡིན་ན།   ང་ཚོའི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་བདེ་སྐྱིད་དང་སྤྲོ་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རླབས་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱིན་མཁན་གྱི་གལ་ཆེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ཡོད། ཉེ་དུས་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་གིས། དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ནི། གུ་དོག་པའི་རང་ཁེ་དོན་གཉེར་གྱི་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ཞིང་དམིགས་ཡུལ་དང་ལྡན་པ། གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ཁོངས་མི་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་བཅས་ཡིན་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད། དེ་གཉིས་ཀའི་རྩ་བ་ནི། སྙིང་རྗེའམ་བྱམས་པ་ཡིན།

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ལས་བཏུས།