འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། 

མདུན་ངོས། / འགྲོ་བ་མིའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། 

ང་ཚོས་མི་རྣམས་རྐྱེན་ངན་ལས་ཐར་བ་དངོས་སུ་མཐོང་སྐབས། གཞན་གྱི་མྱོང་ཚོར་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་ང་ཚོའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ནུས་པས་ཁོང་ཚོའི་དགའ་ཚོར་མཉམ་མྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གློག་བརྙན་དང་། རྩེད་རིགས་འགྲན་སྡུར། འཁྲབ་སྟོན་བཅས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དང་། དེབ་སྙན་པོ་དེ་འདྲ་ཀློག་རྒྱུ་སོགས་ལ་དགའ་བོ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱོགས་གཅིག་ནི། དེ་དག་གིས་སྤྲོ་སེམས་སྤེལ་བའི་ཁར། གཞན་གྱི་དགའ་ཚོར་དང་སེམས་སྡུག་རྣམས་སོ་སོ་རང་གི་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་མྱོང་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཡིན། ང་ཚོས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དགའ་བོ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱུན་དུ་དེ་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་ཁྲོད་ནས་རྙེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེ་མཚོན་ཞིག་ནི། ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་དགའ་བོ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱེད་པ་དང་། རྔན་པ་སྦྱིན་པ། ཡང་ན་སྒྲུང་ཤོད་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་ངོ་གདོང་ནས་འཛུམ་མདངས་ཐོན་པ་ང་ཚོས་མཐོང་འདོད་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས། ང་ཚོའི་སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་མི་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་དུས་དེར་རང་བཞིན་གྱིས་དགའ་བོ་བྱེད་ཅིང་། མི་ཚང་མའི་དགའ་མོས་བྱ་ཡུལ་དེ་གཞན་གྱི་འཛུམ་མདངས་ཡིན་པ་ལས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་རང་གི་འཚོ་གནས་དང་དར་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ནམ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། ང་ཚོས་བདེ་སྐྱིད་དང་བདེ་ཐབས་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པར་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཕན་ནུས་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 


ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ལས་བཏུས།