ནང་སེམས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཐད་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བརྟན་པོ་ཞིག་རིམ་པས་ཐོན་སྲིད་པར་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

མདུན་ངོས། / ནང་སེམས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཐད་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བརྟན་པོ་ཞིག་རིམ་པས་ཐོན་སྲིད་པར་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

བདེ་སྐྱིད་ནི་ཚན་རིག་གིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའང་ཧང་སངས་དགོས་དོན་མེད།  ཚན་རིག་གི་དུས་སྐབས་ཤིག་གི་ནང་།  ནང་སེམས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་དགོས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེར་ཤོས་ནི། ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་འོས་པར་སྣང་། ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་རྐྱང་རྐྱང་གཞི་ལ་བཞག་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ད་དུང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང། དུས་ཚོད་དང་མཉམ་དུ་ནང་སེམས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཐད་ཚན་རིག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བརྟན་པོ་ཞིག་རིམ་པས་ཐོན་སྲིད་པར་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

                                                          ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་སྤྱི་སྨན་གྱི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་པ་ལས་བཏུས།