ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་གསུང་ཆོས་ཉིན་གཉིས་པ།

མདུན་ངོས། / ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་གསུང་ཆོས་ཉིན་གཉིས་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐེ་ལྦན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་རྒྱུར་ལ་སྩལ་བའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་དབུ་མ་འཇུག་པའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།