ལ་ཊི་ཝི་ཡར་གསུང་ཆོས།

མདུན་ངོས། / ལ་ཊི་ཝི་ཡར་གསུང་ཆོས།
༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦།༡༧
ཉིན་གཉིས་རིང་གི་སྔ་དྲོ་ལ་ཊི་ཝི་ཡའི་བོད་སྐྱོབ་ཚོགས་པ་དང་། མའོ་སི་ཁོ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ། མའོ་སི་ཁོ་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་བཅས་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཡུ་རོབ་བྱང་བརྒྱུད་ལ་ཊི་ཝེ་ཡའི་རྒྱལ་ས་ Riga ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Skonto ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ། རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་མི་མང་ལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུ།
གཟའ་ཉི་མ།, ཟླ་དྲུག་པ 17, 2018