འཇིག་རྟེན་འདིར་རྙོག་དྲ་མེད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།

མདུན་ངོས། / འཇིག་རྟེན་འདིར་རྙོག་དྲ་མེད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས།

ང་ཚོ་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་དགོས་པར་མ་ཟད།   རྙོག་དྲ་མེད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཚོ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རང་རེ་འགྲོ་བ་མི་ཚང་མའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ནང་རྙོག་དྲ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འཚོ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་གི་ཡོད།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་བརྡབ་གསིག་མེད་པ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།  བརྡབ་གསིག་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱུང་ཡང་དེས་ཀུན་ལ་མི་བདེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་འདོད་པ་ཞིག་མི་ཚང་མར་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་དེ་ལྟར་སྐྱེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་མི་ཚང་མར་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པ་རེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ་ལས་བཏུས།