སྦིར་བོད་ཚོགས་ཀྱིས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

མདུན་ངོས། / སྦིར་བོད་ཚོགས་ཀྱིས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦིར་བོད་ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དངུལ་འབུར་གཟུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།