དངོས་གནས་ཡ་རབས་ཤིག་བྱེད་ན་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས།

མདུན་ངོས། / དངོས་གནས་ཡ་རབས་ཤིག་བྱེད་ན་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས།

སྐྱེ་བོ་ཀུན་ཡ་རབས་ཤིག་བྱེད་འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འོན་ཀྱང་དངོས་གནས་ཡ་རབས་ཤིག་བྱེད་ན། ཚེ་འདིར་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་དྲིན་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་འདི་དག་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཡལ་བར་དོར་ན་མི་དེ་མ་རབས་ཐ་ཤལ་དུ་བརྩི་བ་རེད། དུས་སྔ་ཕྱིའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་རང་གི་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དང་། རང་ལ་ཕན་བཏགས་མྱོང་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པས་ན། དེ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་རྣམས་བསམས་ནས་བུ་གཅིག་པ་ལ་རང་གི་མས་ལྷག་པར་བརྩེ་བ་བཞིན་གྱི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལོར་སྩལ་བའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཉམས་ཁྲིད་ལས་བཏུས།