རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་དུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་འགག་ཐམས་ཅད་སྒྲིལ་ནས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད།

མདུན་ངོས། / རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་དུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་འགག་ཐམས་ཅད་སྒྲིལ་ནས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད།

རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་དུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གནད་འགག་ཐམས་ཅད་སྒྲིལ་ནས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པ་སུས་བལྟས་ཀྱང་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བ་དང་དད་པའི་སྤུ་ལོང་རང་དབང་མེད་པར་གཡོ་བའི་ལེགས་བཤད་ཤ་སྟག་ཡིན། གསུང་དེ་དག་མཆོད་གཤོམ་དུ་པོ་ཏིའི་རྣམ་པར་ལུས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་མཇལ་དགོས་པ་དང་། མ་མཐར་ཡང་དཔེ་ཆ་དེ་དག་བཀླགས་རྗེས་དེའི་ནང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ནམ་ཞིག་ན་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་སྙམ་པ་དང་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་ཡང་འདེབས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གདན་ས་ཁག་ཏུ་མ་གཞི་རང་རང་གི་ཡིག་ཆའི་ཁས་ལེན་འཛིན་མཚམས་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་ངེས་རེད། འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་བརྩམས་པའི་དགོས་དོན་རྗེའི་གསུང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་བརྩམས་པའི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པ་ལས་རྗེའི་གསུང་དེ་དག་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་རྗེས་འཇུག་གི་ཡིག་ཆ་གཅིག་པུས་ཆོག་པའི་དོན་ག་ལ་ཡིན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་འགས་དབུ་ཕར་གྱི་གཞུང་རྩོམ་རོགས་ཞུ་སྐབས། ཕ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་ཡོད་པས་ངས་བྲིས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་གལ་ཆུང་བྱེད་ཉེན་ཡོད་པས་བརྩམས་དགོས་པ་མི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡང་རྗེའི་གསུང་དུ་ཟིན་བྲིས་རེ་གཉིས་ལས་ཆེད་དུ་བརྩམས་པ་མེད་པའི་རྣམ་འགྲེལ་འདུལ་མཛོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་པོ་ཏི་ལོངས་པའི་ལེགས་བཤད་བརྩམས་གནང་ཡོད། གཞན་རྗེ་རང་གིས་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་། རྩ་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད་གཉིས། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་སོགས་མཛད་ཡོད་པས་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་དེའི་སྐོར་གང་ཡང་མཛད་མེད་པ་དཔེ་དེ་བཞིན་རེད།  མདོར་ན། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་རྗེས་འཇུག་གི་མཁས་པ་དག་གིས་ལེགས་བཤད་བརྩམས་པ་ཡིན་པས། གྲྭ་ཚང་སོོ་སོའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེས་ན་ཁྱེད་རྣམ་པས་རང་གི་ཡིག་ཆ་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་། ངོ་བོ། དབྱེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སོགས་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་གཙོ་བོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལ་འདྲིས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བས་སློབ་གཉེར་ཧུར་ཐག་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱས་པའི་ལག་རྗེས་ལ་ཐོས་རྟགས་ཞི་ཞིང་དུལ་བ། སྒོམ་རྟགས་ཉོན་མོངས་ཆུང་བ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དགོས། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གྱི་ཚངས་ཐིག་དང་། འདུལ་བའི་གཞུང་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུན་དུ་འགྲོ་སྟངས་དང་། སྡོད་སྟངས།  མདོར་ན། སྐྲ་འཇོག་སྟངས་གོས་གོན་སྟངས་ཚུན་ཆད་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་པ་དག་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་དང་མཐུན་པའི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པའི་རྗེས་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། ངས་རྒྱུན་དུ་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པར་འདུས་མང་ལ་ཁྲིམས་ལྕི་ཙམ་དང་སྒྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་ལ་དོ་དམ་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་རྟག་པར་འཆད་བཞིན་ཡོད། ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱེད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། དཔེར་ན། སྔོན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སྦག་སར་གནས་པའི་སྐབས་དང་། དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོར་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་སྐབས་གང་འདྲ་འབྱུང་ངམ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ་གཡང་ཟ་དགོས་བྱུང་བ་དེ། ད་ཆ་ཕལ་ཆེར་ཡལ་ནས་གང་འཚམ་ཚོད་ཐིག་པའི་སྐབས་ལ་བསླེབས་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་འབྲས་བུ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡིན་ཀྱང་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཐོག་མར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་ཡང་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པ་དང་། ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཐོས་དགོས། ཐོས་པ་ལ་ཡང་ཐོས་པའི་དོན་ཚང་ཞིང་མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས།

(༡༩༩༧/༡༢ /༢༨ ནས་༡༩༩༨/༡ /༤ བར་སེར་བྱེས་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཟིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོར་སྟོང་ཐུན་གྱི་བཀའ་ཁྲིད་ལས་བཏུས།