འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ།

སྙིང་རྗེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཀ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་གཞིར་བཞག་བྱས་ན། རང་རེའི་དཀའ་རྙོག་མང་ཆེ་བ་ནི། ང་ཚོས་འཁྲུལ་ཤེས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྟག་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཆགས་ཞེན་ཤུགས་ཆེ་དང༌།འདོད་རྔམས་དྲག་པོ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། རང་རེས་ཆགས་ཞེན་དང༌། འདོད་རྔམས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དོན་ལ་འཁྱོལ་བའི་ཆེད་དུ། དགྲ་གཤེད་དང་འགྲ