བཀའ་སློབ། མང་གཙོའི་སྡེ་ཚན།

     མ་འོངས་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་རང་བཞིན་བརྗོད་བདེར་གྱུར་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཡང་།  མ་འོངས་པའི་དོན་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་མིར་གྱུར་ཀུན་གྱི་ལས་འགན་ཡིན། ང་ཚོའི་བསྒྲུབ་བྱ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པའི་བྱིན་མཐུ་ལས་རང་ཅག་རྣམས་དུས་རྟག་དུ་འདི་མུར་སྡོད་མ་དགོས་པའི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཐེ་ཚོམ་མེད།